REGULAMIN SPRZEDAŻY PAP DECO

Ważny od 01.09.2017 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady sprzedaży PAP DECO na indywidualne zamówienie realizowane przez PAPARTdesign S.C. Piotr Papliński, Marcin Papliński ul. M.Spisaka 10, 02-495 WarszawaNIP 522 304 28 31 e- mail: office@papdeco.com. występującą jako PAP DECO, (dalej PAP DECO).2. Nabywcą towarów oferowanych przez PAP DECO jest każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej: Klient).

§2. OFERTA
1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie PAP DECO produkowane na indywidualne zamówienie Klienta (dalej: Panele). Przedmiotem transakcji są także akcesoria do montażu Paneli (w szczególności klej do montażu paneli).

2. Cenami wiążącymi Klientów, są ceny przedstawione w cenniku detalicznym dostępnym na stronie www.papdeco.com, na chwilę złożenia zamówienia lub przedstawione w indywidualnej wycenie przesłanej przez pracownika PAP DECO.

3. PAP DECO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku oraz wycofania poszczególnych Paneli prezentowanych na stronie www.papdeco.com

4. Zmiany cen oraz poszczególnych Paneli nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

5. PAP DECO informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego produktów (w szczególności wybarienia i wykończenia) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

6. Informacje o Panelach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie www.papdeco.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.; dalej Kodeks cywilny). Informacje o Panelach wraz z podaniem ceny prezentowane na w/w stronie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Skuteczne złożenia zamówienia przez Klienta wymaga podania następujących informacji:a) imię i nazwisko Klienta lub nazwę Klienta,b) dane adresowe i kontaktowe,w tym numer telefonu i adres e-mail,c) dane do faktury (NIP w przypadku osoby prawnej),d) wybrany wzór paneli i ich ilość ze specyfikacją wybarwień i grubości dla panelipłaskich,e) adres dostawy towaru.

2. W sytuacjach, gdy zamówienie wzbudza wątpliwości odnośnie treści lub danych wskazanych przez Klienta, pracownik PAP DECO może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu wyjaśnienia wątpliwości.

3. Złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia umowy ani obowiązku zapłaty. W oparciu o Zamówienie PAP DECO opracuje i wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail szczegółowy kosztorys w formie faktury proforma i przewidywany czas realizacji zamówienia.

4. Zawarcie umowy na realizację indywidualnego zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez PAP DECO na adres order@papdeco.com, bądź inny adres e-mail działu handlowego PAP DECO widniejącego na stronie www.papdeco.com, zwrotnej wiadomości e-mail od Klienta, w której Klient akceptuje bez zastrzeżeń kosztorys przygotowany i wysłany Klientowi zgodnie z ust. 3 niniejszego §3.

5. Po otrzymaniu akceptacji kosztorysu, zgodnie z ust. 4 niniejszego §3, PAP DECO prześle do Klienta drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem terminu dostawy Paneli.6. Panele zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. PAP DECO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Paneli lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Paneli lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§4. SYTUACJE SZCZEGÓLNE
1. W wyjątkowych sytuacjach gdy z przyczyn niezależnych do PAP DECO realizacja zamówienia jest niemożliwa do spełnienia w ustalonym terminie, PAP DECO wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną, na adres e-mail Klienta, wskazany w zamówieniu lub dzwoni na podany w zamówieniu numer telefonu kontaktowego, z informacją o zaistniałej sytuacji. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

2. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 1, w zależności od sytuacji może:a) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całegozamówienia,b) podzielić zamówienie na mniejsze transze,c) wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów.

3. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem surowców w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi PAP DECO.

4. W sytuacji niemożliwości skontaktowania z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, PAP DECO w zależności od sytuacji może:a) zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy,b) zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia nakilka zamówień według czasu dostępności.

5. PAP DECO zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia, w przypadkugdy z przyczyn niezależnych od PAP DECO realizacja zamówienia nie będzie możliwa, wówczas PAP DECO zwróci Klientowi całą przedpłaconą na poczet realizacji zamówienia kwotę.

§5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia kosztorysu drogą elektroniczną. Kupujący jest zobowiązany uregulować całą należność za zamówiony towar nie później niż 5 dni przed planowanym terminem dostawy. W przypadku dużych zamówień, przed przyjęciem ich do realizacji,wymagana będzie przedpłata uzgodniona indywidualnie z Klientem.

2. Płatność realizowana jest przelewem na rachunek bankowy PAP DECO prowadzony w Raiffeisen Oddz. Warszawa:PAPARTdesign S.C. 98 1750 0012 0000 0000 3110 8567SWIFT: RCBWPLPW

3. W przypadku braku płatności za zamówione Panele w wymaganym terminie PAP DECO powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go o wstrzymaniu wysyłki zamówionych Paneli do czasu rozliczenia zaległości. W sytuacji gdy płatność nie zostanie uregulowana mimo wezwania do zapłaty, PAP DECO dochodziło będzie wierzytelności na drodze postępowania sądowego.

4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas produkcji paneli i przygotowania ich do wysyłki oraz czas dostawy. Przybliżony czas realizacji podany jest Klientowi wraz z przesłanym kosztorysem. Termin realizacji potwierdzany jest każdorazowo przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. PAP DECO zobowiązane jest do dostarczenia Paneli w stanie wolnym od wad.

6. Wszystkie panele PAP DECO produkowane są na zamówienie.7. Zamówienia doręczane są na terenie Polski, Europy oraz USA przez firmę kurierską.

8. O koszcie transportu Klient informowany jest w kosztorysie.

9. PAP DECO składa w firmie kurierskiej zlecenie kontaktu z Klientem przed dostarczeniem przesyłki.

10.Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona Klient powinien rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia Paneli spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

11.Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności Paneli. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Paneli.

12. Przesyłki na terenie Polski powinny zostać dostarczone w ciągu 2 dni roboczych, na terenie UE w ciągu 7 dni roboczych.

13. Do każdego zamówienia PAP DECO wystawia fakturę VAT.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU
1. W związku z tym, że panele PAP DECO produkowane są wyłącznie na zamówienie Klientowi nie przysługuje prawo zmiany lub odstąpienia od zawartej umowy.Dz. U. R.P. z dnia 24 czerwca 2014r. Poz 827 o prawach konsumenta Roz. 4 Art. 38 „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”2. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówione Panele zostaną przekazane do PAP DECO, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz kosztami przechowywania Paneli do czasu ich odebrania. Zgodnie z §6 ust. 1 Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy. PAP DECO wezwie Klienta listem poleconym do odbioru Paneli z magazynu PAP DECO wyznaczając termin odbioru. Po upływie wyznaczonego przez PAP DECO terminu Panele zostaną przekazane do utylizacji a Klient zostanie obciążony jej kosztem.

§7. ZWROTY i REKLAMACJE
1. Panele PAP DECO objęte są dwuletnią gwarancją producenta na wady ukryte produk-tu.

2. Aby skorzystać z gwarancji producenta Panele należy użytkować zgodnie z poniższymi wskazówkami:Panele PAP DECO produkowane są z mosiądzu techniką odlewniczą.a) Panele należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł cie-pła/ognia np. grzejników elektrycznych,b) Mosiądz oraz powłoki galwaniczne (dotyczy Paneli wybarwionych na kolor srebrny, miedziany oraz inncy gdzie zastosowano powłokę galwaniczną) z którego wykonane są panele mogą reagować z silnymi substancjami utleniającymi (silne kwasy) oraz żrącymi,c) Należy uważać by nie uszkodzić paneli ostrymi narzędziami, krawędziami bądź na-rożnikami mebli,d) Należy unikać brudzenia paneli,e) Panele należy montować poza zasięgiem zwierząt,f) Panele wykonywane są techniką odlewniczą i dlatego mogą się na nich pojawić niewielkie niedosknałości, które nie mogą być podstawą do zwrotu,g) Panele w kolorze srebrnym, miedzianym oraz każdym innym niż w naturalnym kolorze mosiężnym wybarwione są za pomocą powłoki galwanicznej – czasami na powierzchni PAP DECO mogą pojawić się plamki/przebarwienia, które nie mogą być podstawą do zwrotu/reklamacji.

3. Reklamacje należy składać na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie www.papdeco.com w zakładce do pobrania, wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: office@papdeco.com wraz dokumentację fotograficzną wady.

4. PAP DECO w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – PAP DECO naprawi lub wy-mieni reklamowane Panele na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowane Panele w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpa-trzenia reklamacji.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesłania reklamowanych Paneli po-nosi Klient. §8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Składając zamówienie Klient poproszony będzie o akceptację Regulaminu Sprzedaży Produktów PAP DECO jak również o zgodę na wykorzystanie przez PAP DECO jego danych osobowych zawartych w zamówieniu wyłącznie w celu jego realizacji. Dane teleadresowe Klienta udostępniane są przez PAP DECO tylko współpracującej firmie kurierskiej jedynie w celu dostarczenia zamówionych Paneli.

§9. DANE OSOBOWE
1. PAP DECO zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia ofero-wanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazana osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia Paneli.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. PAP DECO dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach działalności PAP DECO były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www.papdeco.com. Może to nastąpić w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PAP DECO nie ponosi odpowie-dzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wia-domości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, na stronie: www.papdeco.com pobierając go w zakładce Do pobrania i sporządzić jego wydruk.

5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 5, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby PAP DECO. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa pol-skiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).