REGULAMIN SPRZEDAŻY PAP DECO

Ważny od 30.04.2021 r.

(dalej: Regulamin)

Spis treści
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1
§2. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1
§3. OFERTA 2
§4. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 2
§5. SYTUACJE SZCZEGÓLNE 3
§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 3
§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU 4
§8. ZWROTY i REKLAMACJE 4
§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI 5
§10. DANE OSOBOWE 5
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa:
a. zasady sprzedaży PAP DECO na indywidualne zamówienie, realizowane przez PAP DECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. M.Spisaka 10, 02-495 Warszawa, NIP 5223263029, REGON 525707635, KRS 0001044649, e- mail: office@papdeco.com, (dalej: PAP DECO);
b. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez PAP DECO na stronie internetowej www.mosiezneuchwyty.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu;
c. tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Nabywcą towarów oferowanych przez PAP DECO jest każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej: Klient).
3. Warunkiem złożenia zamówienia skutkującego zawarciem umowy za pośrednictwem strony internetowej www.mosiezneuchwyty.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia skutkującego zawarciem umowy.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Świadczenie usług drogą elektroniczną rozumianych jako usługi świadczone przez PAP DECO za pośrednictwem strony internetowej www.mosiezneuchwyty.pl, na rzecz Klienta, polegających na możliwości składania zamówień skutkujących zawarciem umowy sprzedaży, są nieodpłatne.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym PAP DECO przy składaniu zamówień skutkujących zawarciem umowy z Klientem:
a. komputer z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa;
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej www.mosiezneuchwyty.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. OFERTA
1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie PAP DECO, produkowane na indywidualne i spersonalizowane zamówienie Klienta, do których to produktów dołączane są dobrane przez PAP DECO do konkretnego zamówienia elementy montażowe (np. śruby montażowe) (dalej łącznie: Towary). Cena za elementy montażowe jest uwzględniona w cenie Towarów.
2. Cenami wiążącymi Klientów są ceny przedstawione w cenniku detalicznym, dostępnym na stronie www.mosiezneuchwyty.pl, na chwilę złożenia zamówienia skutkującego zawarciem umowy albo przedstawione w indywidualnej wycenie przesłanej przez PAP DECO.
3. PAP DECO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku oraz wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie www.mosiezneuchwyty.pl.
4. Zmiany cennika nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
5. PAP DECO informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności wybarwienia i wykończenia) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
6. Informacje o Towarach wraz z podaniem ich ceny, prezentowane na stronie www.mosiezneuchwyty.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Towarach wraz z podaniem cen prezentowane na w/w stronie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§4. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta, skutkujące zawarciem umowy wymaga podania następujących informacji:
a. imię i nazwisko Klienta lub nazwa Klienta;
b. dane adresowe i kontaktowe,w tym numer telefonu i adres e-mail Klienta;
c. dane do faktury (NIP w przypadku osoby prawnej);
d. wybrany wzór Towarów i ich ilość wraz z ich specyfikacją, zależnie od rodzaju Towaru;
e. adres dostawy Towaru.
2. W sytuacjach, gdy zamówienie wzbudza wątpliwości odnośnie do treści lub danych wskazanych przez Klienta, pracownik PAP DECO może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w zamówieniu dane kontaktowe w celu wyjaśnienia wątpliwości.
3. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, stanowiącego jednocześnie akceptację kosztorysu.
4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności przez Klienta, PAP DECO przesyła do Klienta drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem terminu dostawy Towarów.
5. Towary zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. PAP DECO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Towarów lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§5. SYTUACJE SZCZEGÓLNE
1. W wyjątkowych sytuacjach, gdy z przyczyn niezależnych do PAP DECO realizacja zamówienia jest niemożliwa do spełnienia w ustalonym terminie, PAP DECO wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną, na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu, lub dzwoni na podany w zamówieniu numer telefonu kontaktowego Klienta, z informacją o zaistniałej sytuacji. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Klient, w zależności od sytuacji może:
a. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
b. podzielić zamówienie na mniejsze transze;
c. wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych Towarów.
3. W przypadku podzielenia zamówienia na mniejsze transze, spowodowanego brakiem surowców w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego na mniejsze transze, ponosi PAP DECO.
4. W sytuacji braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, PAP DECO, w zależności od sytuacji, może:
a. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy;
b. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień (na mniejsze transze) według dostępności Towaru.
5. PAP DECO zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od PAP DECO realizacja zamówienia nie będzie możliwa. W takim przypadku PAP DECO zwróci Klientowi całą przedpłaconą na poczet realizacji zamówienia kwotę.

6. PAP DECO zastrzega sobie prawo do modyfikowania finalnego wyglądu każdego produkowanego elementu.

§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez PAP DECO całości ceny za dane zamówienie.
2. Płatność realizowana jest przelewem na rachunek bankowy PAP DECO Sp. z o.o. prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI S.A.: Nr konta dla PLN: 08 1050 1025 1000 0090 8245 5362; Nr konta dla EURO – 46 1050 1025 1000 0090 8278 7194, SWIFT: INGBPLPWXXX

3. W przypadku braku płatności za zamówione Towary w wymaganym terminie, PAP DECO powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go o braku przystąpienia do realizacji zamówionych Towarów do czasu rozliczenia zaległości.
4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas produkcji Towarów i przygotowania ich do wysyłki oraz czas dostawy. Przybliżony czas realizacji zamówienia to 4-6 tygodni.
5. PAP DECO zobowiązane jest do dostarczenia Towarów w stanie wolnym od wad.
6. Wszystkie Towary PAP DECO produkowane są na zamówienie.
7. Zamówienia doręczane są na terenie Polski, UE oraz USA przez firmę kurierską.

8. Cena przesyłki zamówień o wartości do 2000 zł to 25 zł brutto.

9. Przy zamówieniach powyżej 2000 zł przesyłka jest darmowa. Dotyczy zamówień na terenie Polski

10. Cena przesyłki po za terytorium Polski określana jest indywidualnie.

11. PAP DECO składa w firmie kurierskiej zlecenie kontaktu z Klientem przed dostarczeniem przesyłki.

12. Jeżeli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona, Klient powinien rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku Towarów lub ich uszkodzenia spisać z kurierem protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
13. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności Towarów. Jednocześnie na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towarów.
14. Przesyłki na terenie Polski powinny zostać dostarczone w ciągu 2 dni roboczych, na terenie UE w ciągu 7 dni roboczych.
15. Do każdego zamówienia PAP DECO wystawia fakturę VAT.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU
1. W związku z faktem, że Towary PAP DECO produkowane są wyłącznie na zamówienie Klienta, według wybranej przez niego specyfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo zmiany lub odstąpienia od zawartej umowy (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
2. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówione Towary zostaną przekazane do PAP DECO, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz kosztami przechowywania Towarów do czasu ich odebrania. Zgodnie z ust. 1, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy. PAP DECO wezwie Klienta listem poleconym do odbioru Towarów z magazynu PAP DECO, wyznaczając termin odbioru. Po upływie wyznaczonego przez PAP DECO terminu, Towary zostaną przekazane do utylizacji a Klient zostanie obciążony jej kosztem.

§8. ZWROTY i REKLAMACJE
1. Towary PAP DECO objęte są dwuletnią gwarancją producenta na wady ukryte Towaru.
2. Aby skorzystać z gwarancji producenta, Towary należy użytkować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Towary PAP DECO produkowane są z mosiądzu techniką odlewniczą.
a. Towary należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła/ognia np. grzejników elektrycznych;
b. mosiądz oraz powłoki galwaniczne (dotyczy Towarów wybarwionych na kolor srebrny, miedziany oraz inny gdzie zastosowano powłokę galwaniczną), z którego wykonane są Towary, mogą reagować z silnymi substancjami utleniającymi (silne kwasy) oraz żrącymi;
c. należy uważać, by nie uszkodzić Towarów ostrymi narzędziami, krawędziami bądź narożnikami np. mebli;
d. należy unikać brudzenia Towarów;
e. ze względu na właściwości mosiądzu, Towary PAP DECO mogą ulegać naturalnym przebarwieniom, co nie stanowi podstawy do zwrotu/reklamacji;
f. Towary wykonywane są techniką odlewniczą i dlatego mogą się na nich pojawić niewielkie niedosknałości, które nie stanowią podstawy do zwrotu;
g. Towary w kolorze srebrnym, miedzianym oraz każdym innym niż w naturalnym kolorze mosiężnym wybarwione są za pomocą powłoki galwanicznej – czasami na powierzchni PAP DECO mogą pojawić się plamki/przebarwienia, które nie stanowią podstawy do zwrotu/reklamacji.
3. Reklamacje należy składać na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie www.mosiezneuchwyty.pl w zakładce Do pobrania. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: office@papdeco.com wraz dokumentację fotograficzną wady.
4. PAP DECO w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta PAP DECO naprawi lub wymieni reklamowane Towary na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa lub będzie wiązała się z nadmiernymi kosztami, zwróci należność za reklamowane Towary w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Polityka prywawtności dostępna jest pod adresem: https://mosiezneuchwyty.pl/polityka-prywatnosci/

§10. DANE OSOBOWE
1. Informacje dotyczące danych osobowych Klientów i wykorzystania tych danych oraz przysługujących Klientom praw dostępne są pod adresem: https://mosiezneuchwyty.pl/ochrona-danych-osobowych/

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. PAP DECO dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach działalności PAP DECO były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www.mosiezneuchwyty.pl. Może to nastąpić w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PAP DECO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, na stronie: www.mosiezneuchwyty.pl pobierając go w zakładce Do pobrania i sporządzić jego wydruk.
5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu, strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 5, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby PAP DECO. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).